2022

1/2022

Józef Buczyński – dr hab. inż. (2001), gen. broni w st. spocz.; profesor uczelni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSB, afiliacja), / D. engineer (2001), ret. Lt. Gen.; University Professor, University of Security in Poznań (affiliation),

e-mail: jozef.buczynski@wsb.net.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8707-0391

 

Justyna Cymerys-Cesarz – dr nauk prawnych, Ministerstwo Finansów (afiliacja) / D. in Law, Ministry of Finance (affiliation)

e-mail: just.cymerys@gmail.com

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7298-2344

 

Magdalena Dziedzic – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation), Graduate of Applied Linguistics at the University of Warsaw

e- mail: mdziedzic@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0649-1763

 

Agnieszka Góra-Błaszczykowska – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Akademia Sztuki Wojennej (afiliacja) / D. in Law, University Professor, War Studies University (affiliation)

e-mail: agbkpc@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6862-3840

 

Krzysztof Górski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (afiliacja) / Judge of the Court of Appeal in Szczecin, National School of Judiciary and Public Prosecution (affiliation)

e-mail: krzysztof.gorski@szczecin.sa.gov.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2465-758X

Artur Kotowski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, UKSW (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (affiliation)

e-mail: a.kotowski@uksw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8284-241X

 

Monika Laaroussi – absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (MBA), doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego (afiliacja) / Graduate of the European University of Law and Administration and the John Paul II Catholic University of Lublin (MBA), Doctoral Student at the Kozminski University (affiliation)

e- mail: monika.laaroussi@outlook.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8989-3627

 

Jerzy J. Wiatr – prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog i politolog, b. minister edukacji narodowej (1996-97), rektor honorowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / Professor in the Humanities, Sociologist and Political Scientist, former Minister of National Education (1996–97), Honorary Rector of the European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8632-7669

 

Jerzy Jaskiernia – prof. dr hab. nauk prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (afiliacja) / Professor in Law, Jan Kochanowski University in Kielce (affiliation)

e-mail: jerzyj@hot.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9401-5999

 

2-3/2022

Anton Bebler – em. profesor Uniwersytetu w Lublanie (afiliacja) i profesor zagraniczny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, b. ambasador Słowenii przy ONZ / Emeritus Professor at the University of Ljubljana (affiliation) and Professor Abroad at the European University of Law and Administration, former Slovenian Ambassador to the UN

e-mail: anton.bebler@fdv.uni-lj.si

ORCID: https://orcid.org/0009-0006-3584-7932

 

Waldemar Gontarski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Rector of the European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9108-4822

 

Ewa Jakubiak – dr nauk o bezpieczeństwie, Katedra Nauk Prawnych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (afiliacja) / D. in Security Studies, Department of Legal Studies, Academy of Applied Sciences in Łomża (afilliation)

e-mail: ejakubiak@ansl.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7849-2880

 

Ksenia Kakareko – dr hab. nauk prawnych, dr nauk społecznych, Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (afiliacja) / D. in Law, D. in Social Sciences, Chair of Media Law at the Faculty of Journalism, Information and Bibliology of the University of Warsaw (affiliation)

e-mail: ksenia.kakareko@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3707-4479

 

 

Stanisław Kruminis-Łozowski – doktorant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW; Kancelaria Adwokacka Marek Kruminis-Łozowski, Gdynia (afiliacja) / Doctoral Student, Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; Law Office Marek Kruminis-Łozowski, Gdynia (affiliation)

e-mail: kruminis.lozowski@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-6172-9919

 

Piotr Nazaruk – dr nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Prywatnego, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), radca prawny / D. in Law, University Professor, Head of the Department of Commercial Law in the Chair of Private Law, European University of Law and Administration (affiliation), Attorney-at-Law

e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6539-5756

 

Tomasz Niedziński – dr nauk prawnych, dr hab. nauk społecznych, adiunkt, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, UW (afiliacja), radca prawny / D. in Law, D. in Social Sciences, Assistant Professor at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw (affiliation), Attorney-at-Law

e-mail: t.niedzinski@uw.edu.pl

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0997-1773

 

Iwona Parchimowicz-Gontarska – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: iparchimowicz-gontarska@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7574-1132

 

Jakub Robel – dr nauk społecznych, politolog; Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (afiliacja) / D. in Social Sciences, Political Scientist; Social Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Law, Administration and Management of Jan Kochanowski University in Kielce (affiliation)

e-mail: jakub.robel@o2.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2717-4206

 

Małgorzata Rybicka-Pakuła – sędzia, Sąd Apelacyjny w Gdańsku (afiliacja) / Judge, Court of Appeal, Gdańsk (affiliation)

e-mail: rp.malgorzata@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0266-8170

 

Jacek Sobczak – prof. dr hab. nauk prawnych, Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (afiliacja), sędzia SN w st. spocz. / Professor in Law, Institute of Intellectual Property and Medical Law, University of Economic and Human Sciences in Warsaw (affiliation), Senior Judge of the Supreme Court

e-mail: j.sobczak@vizja.pl

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-8824

 

Tomasz Szczurowski – dr nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk Prawnych, UKSW (afiliacja); sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie / D. in Law, Assistant Professor, Institute of Legal Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (affiliation); Judge, Court of Appeal, Warsaw

e-mail: t_szczurowski@uksw.edu.pl

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2967-0919

Łukasz Węgrzynowski – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), radca prawny / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation), Attorney-at-Law

 

e-mail: lwegrzynowski@ewspa.edu.pl

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7567-3758

 

Jerzy J. Wiatr – prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog i politolog, b. minister edukacji narodowej (1996-97), rektor honorowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / Professor in the Humanities, Sociologist and Political Scientist, former Minister of National Education (1996–97), Honorary Rector of the European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8632-7669

 

Jacek Widło – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (afiliacja); sędzia SN / D. in Law, University Professor, John Paul II Catholic University of Lublin (affiliation); Judge at the Supreme Court of Justice

e-mail: jacek.widlo@kul.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2685-8155

 

Konrad Zamirski – dr nauk prawnych, dr nauk teologicznych w zakresie prawa kościelnego, adwokat, mediator, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Warszawa (afiliacja) / D. in Law, D. in Theological Sciences in the Field of Ecclesiastical Law, Advocate, Mediator, Mediation Centre at the Supreme Bar Council, Warsaw (affiliation)

e-mail: k.t.zamirski@o2.pl

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6317-0531

 

4/2022

Waldemar Gontarski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Rector of the European University of Law and Administration (afilliation)

e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9108-4822

 

Jerzy Jaskiernia – prof. dr hab. nauk prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (afiliacja) / Professor in Law, Jan Kochanowski University in Kielce (affiliation)

e-mail: jerzyj@hot.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9401-5999

 

Wiesław Kozielewicz – sędzia SN; w latach 2019–2020 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Od 2022 prezes SN kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, UMCS, Lublin (afiliacja) / Supreme Court Judge; from 2019-2020 Chairman of the State Electoral Commission. From 2022, President of the Supreme Court directing the work of the Chamber of Professional Responsibility, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (UMCS, affiliation)

e-mail: W.Kozielewicz@sn.pl

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-7768-8718

 

Przemysław Kuczkowski – asystent w Instytucie Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (afiliacja) / Assistant at the Institute of Law and Economics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (affiliation)

e-mail: pk@ukw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4808-8577

 

Piotr Kusznieruk – dr nauk prawnych, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych (afiliacja) / D. in Law, Rector of the Warsaw Medical Academy of Applied Sciences (affiliation)

e-mail: rektor@wam.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0625-7152

Mariusz Michalak – adwokat, doktorant nauk prawnych w Akademii Leona Koźmińskiego (afiliacja) / Advocate, Doctoral Student in Law at Kozminski University (affiliation)

e-mail: m.michalak85@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3102-2767

 

Andrzej Michalik – dr nauk prawnych, adiunkt, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor, University of Social and Economic Sciences in Gdańsk (affiliation)

e-mail: michalik38@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4786-4805

 

Piotr Nazaruk – dr nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Prywatnego, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), radca prawny / D. in Law, University Professor, Head of the Department of Commercial Law in the Chair of Private Law, European University of Law and Administration (affiliation), Attorney-at-Law

e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6539-5756

 

Magdalena Olczyk – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Chair of Civil Law at Kozminski University (affiliation)

e-mail: molczyk@kozminski.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-6740-6529

 

Iwona Parchimowicz-Gontarska – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: iparchimowicz-gontarska@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7574-1132

 

Jerzy J. Wiatr – prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog i politolog, b. minister edukacji narodowej (1996-97), rektor honorowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / Professor in the Humanities, Sociologist and Political Scientist, former Minister of National Education (1996–97), Honorary Rector of the European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8632-7669

 

Roman Wieruszewski – prof. dr hab. nauk prawnych, politolog; prorektor ds. nauki oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja) / Professor in Law, Political Scientist; Vice-Chancellor for Scientific Affairs and Head of the Chair of Constitutional Law and Human Rights, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: rwierzuszewski@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8602-7594

 

Agnieszka Zemke-Górecka – dr nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku (afiliacja) / D. in Law, University of Białystok (affiliation)

e-mail: a.zemke@uwb.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1176-7173

 

Igor Zgoliński – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Prawa Karnego, Akademia Kujawsko-Pomorska (afiliacja), sędzia SN, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Kraków) / D. in Law, University Professor, Department of Criminal Law, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz (affiliation), Judge of the Supreme Court, Lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution (Krakow)

e-mail: i.zgolinski@akp.bydgoszcz.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5097-6170

 

                                                       2023

1-2/2022

Waldemar Gontarski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Rector of the European University of Law and Administration (afilliation)

e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9108-4822

 

Jacek Sobczak – prof. dr hab. nauk prawnych, Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (afiliacja), sędzia SN w st. spocz. / Professor in Law, Institute of Intellectual Property and Medical Law, University of Economic and Human Sciences in Warsaw (affiliation), Senior Judge of the Supreme Court

e-mail: j.sobczak@vizja.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-8824

 

Maria Gołda-Sobczak – dr hab., profesor uczelni, Zakład Studiów Kulturowych, Uniwersytet Adama Mickiewicza (afiliacja) / D., University Professor, Department of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University (affiliation)

e-mail: mgolsob@amu.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3854-7007

Ignacio Ara Pinilla – profesor, Univesidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España (afiliacja), profesor honorowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji / full Professor, University of La Laguna, Tenerife, Spain (affiliation), Honorary Professor of the European University of Law and Administration

e-mail: iarapi@ull.es

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1596-8108

 

Mariusz Załucki – prof. dr hab. nauk prawnych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (afiliacja) / Prof. D. in Law, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (affiliation)

e-mail: mzalucki@afm.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3338-3832

 

Magdalena Olczyk – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Chair of Civil Law at Kozminski University (affiliation)

e-mail: molczyk@kozminski.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-6740-6529

Beata Stępień-Załucka – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Instytut nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski (afiliacja), adwokatka, / D. in Law, University Professor, Institute of Legal Studies, University of Rzeszów (affiliation), advocate

e-mail: bestepien@ur.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1802-680X

Laura Miraut Martín – profesor, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España (afiliacja) / full Professor, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain (affiliation)

e-mail: laura.miraut@ulpgc.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4397-4361

Piotr Kusznieruk – dr nauk prawnych, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych (afiliacja) / D. in Law, Rector of the Warsaw Medical Academy of Applied Sciences (affiliation)

e-mail: rektor@wam.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0625-7152

 

Agnieszka Zemke-Górecka – dr nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku (afiliacja) / D. in Law, University of Białystok (affiliation)

e-mail: a.zemke@uwb.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1176-7173

Iwona Kredzińska – radca prawny, notariuszka, Kancelaria Notarialna Iwona Kredzińska (afiliacja), absolwentka Harvard Business School / Legal Adviser, Notary Public, Notary Public Office Iwona Kredzińska (affiliation), graduate of Harvard Business School

e-mail: notariusz@kredzinska.eu

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-8376-0035

Emilia Grzybicka – studentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kryminologia) i Uniwersytetu w Derby / student at the European University of Law and Administration (affiliation), graduate of the University of Warsaw (criminology) and the University of Derby

e-mail: e.grzybicka4@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-5506-5690

Urszula Staśkiewicz – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności, absolwentka socjologii (UW) i prawa, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Social Sciences in the discipline of Defence Sciences, Graduate in Sociology (UW) and Law, Assistant Professor at the European University of Law and Administration (afilliation)

e-mail: ustaskiewicz@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8321-8088

Leszek Kołtun – MA, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości (afiliacja) / MA, Academy of Justice (affiliation)

e-mail: koltuncamp@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4523-8827

Grzegorz Kostyra – MA, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości (afiliacja) / MA, Academy of Justice (affiliation)

e-mail: grzegorz.kostyra@aws.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6217-4303

Andrzej Michalik – dr nauk prawnych, adiunkt, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor, University of Social and Economic Sciences in Gdańsk (affiliation)

e-mail: michalik38@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4786-4805

Mariusz Michalak – adwokat, doktorant nauk prawnych w Akademii Leona Koźmińskiego (afiliacja) / Advocate, Doctoral Student in Law at Kozminski University (affiliation)

e-mail: m.michalak85@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3102-2767

3/2023

Waldemar Gontarski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Rector of the European University of Law and Administration (afilliation)

e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9108-4822

 

Wojciech Cieślak – prof. dr hab. nauk prawnych, adwokat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (afiliacja) / Professor in Law, Advocate, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (affiliation)

e-mail:   wojciech.cieslak@uwm.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2747-2871

Elżbieta Hanna Morawska – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Instytut Nauk Prawnych, UKSW (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Institute of Juridical Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (affiliation)

e-mail: e.morawska@uksw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7299-0320

Roman Wieruszewski – prof. dr hab. nauk prawnych, politolog; prorektor ds. nauki oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, EWSPA (afiliacja) / Professor in Law, Political Scientist; Vice-Chancellor for Scientific Affairs and Head of the Chair of Constitutional Law and Human Rights, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: rwieruszewski@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8602-7594

 

Roman  Sowiński – prof. dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych, EWSPA (afiliacja) / Professor in Law, Head of the Department of Administrative Law, Economics and Public Finance, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail: rsowinski@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9234-0675

 

Michał Kowalski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Akademia Leona Koźmińskiego (afiliacja), sędzia NSA w Izbie Gospodarczej /  D. in Law, University Professor, Kozminski University (affiliation), Judge of the Supreme Administrative Court, Chamber of Commerce

e-mail: mkowalski@kozminski.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8112-0922

Lidia Piotrowska – mgr inż., doktorantka, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (afiliacja), prawniczka, rzeczoznawca majątkowy, biegła sądowa / ME, Doctoral Student, University of Economics and Human Sciences in Warsaw (affiliation), Lawyer, Real Estate Appraiser, Expert Witness

e-mail: l.piotrowska@vizja.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9401-5080

Ewa Jakubiak – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (afiliacja) / D. in Social Sciences in the discipline of Security Sciences, International Academy of Applied Sciences in Lomza (affiliation)

e-mail: ejakubiak@ansl.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7849-2880

Przemysław Przybylski – dr nauk społecznych, Stowarzyszenie Instytut Copernicanum, Toruń (afiliacja) / D. in Social Sciences, Institute Copernicanum, Torun (affiliation)

e-mail: metodykpp@interia.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0923-2409

Karolina Pawiłowicz-Białas – prawniczka, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski (afiliacja) / Lawyer, Doctoral student, University of Wrocław (affiliation)

e-mail: karolina.pawilowicz@uwr.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2184-7847

Tomasz Sadowski – adwokat, Akademia Polonijna w Częstochowie (afiliacja) / Advocate, Polonia Academy in Częstochowa (affiliation)

e-mail: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8820-0191

4/2023

Joanna Misztal-Konecka – prof. dr hab. nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (afiliacja), sędzia i prezes Izby Cywilnej SN / Professor in Law, John Paul II Catholic University of Lublin (affiliation), Judge and President of the Civil Chamber of the Supreme Court

e- mail:  joanna.misztal-konecka@kul.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8849-5447

Ireneusz Kunicki – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Postępowania Cywilnego (II), Uniwersytet Łódzki (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Department of Civil Procedure (II), University of Łódź (affiliation) 

 e-mail: ikunicki@wpia.uni.lodz.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9824-7789

Tomasz Demendecki – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Instytut Nauk Prawnych, UMCS, Lublin (afiliacja), sędzia Izby Cywilnej SN / D. in Law, University Professor, Institute of Legal Studies, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (affiliation), Judge of the Civil Chamber of the Supreme Court

e-mail:   tomasz.demendecki@mail.umcs.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6150-6337

Izabella Gil – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Zakład Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Wrocławski (afiliacja) /  D. in Law, University Professor, Department of Civil Procedure, University of Wrocław (affiliation) 

e-mail:     izabella.gil@uwr.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9214-5503

Włodzimierz Głodowski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Zakład Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Department of Civil Procedure, Adam Mickiewicz University in Poznań (affiliation)

e-mail:   wlodzimierz.glodowski@amu.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1783-7045

Waldemar Gontarski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, University Professor, Rector of the European University of Law and Administration (afilliation)

e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9108-4822

Iwona Parchimowicz-Gontarska – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation)

e-mail:  iparchimowicz-gontarska@ewspa.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7574-1132

Magdalena Dziedzic – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation), Graduate of Applied Linguistics at the University of Warsaw

e- mail: mdziedzic@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0649-1763

 

Łukasz Węgrzynowski – dr nauk prawnych, adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), radca prawny / D. in Law, Assistant Professor, European University of Law and Administration (affiliation), Attorney-at-Law

e- mail: lwegrzynowski@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7567-3758

 

Tomasz Szanciło – dr hab. nauk prawnych,  adiunkt, UKSW (afiliacja), sędzia Izby Cywilnej SN / D. in Law, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (affiliation), Judge of the Civil Chamber of the Supreme Court

 e- mail: tszancilo@ewspa.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6015-6769

Małgorzata Manowska – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni,  Uczelnia Łazarskiego (afiliacja), sędzia Izby Cywilnej i I prezes SN / D. in Law, University Professor, Lazarski University (affiliation), Judge of the Civil Chamber and First President of the Supreme Court

e- mail: mmanowska1@wp.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1516-5604

Agnieszka Góra-Błaszczykowska – dr hab. nauk prawnych, profesor Akademii Sztuki Wojennej (afiliacja), sędzia Izby Cywilnej SN / D. in Law, University Professor, War Studies University (affiliation), Judge of the Civil Chamber of the Supreme Court

e-mail: agbkpc@gmail.com

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6862-3840

2024

1/2024

Jerzy J. Wiatr – prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog i politolog, b. minister edukacji narodowej (1996–1997), rektor honorowy Europejskiej  Wyższej Szkoły Prawa I Administracji (afiliacja) / Professor in the Humanities, Sociologist and Political Scientist, former Minister of National Education (1996–97), Honorary Rector of the European University of Law and Administration (affiliation)

email: jwiatr@ewspa.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8632-7669

Urszula Staśkiewicz – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności, absolwentka socjologii (Uniwersytet Warszawski) i prawa, adiunkt Europejskiej  Wyższej Szkoły Prawa I Administracji (afiliacja) / D. in Social Sciences in the discipline of Defence Sciences, Graduate in Sociology (University of Warsaw) and Law, Assistant Professor at the European University of Law and Administration (affiliation) 

email: ustaskiewicz@ewspa.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8321-8088

Jan Gajewski – doktorant Akademii Finansów I Biznesu Vistula (afiliacja), absolwent Europejskiej  Wyższej Szkoły Prawa I Administracji / Doctoral student at the Vistula University (affiliation), Graduate of the European University of Law and Administration

email: jan.m.gajewski@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8996-3354

Igor Zgoliński – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Prawa Karnego, Akademia Kujawsko-Pomorska (afiliacja), sędzia SN, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Kraków) / D. in Law, University Professor, Department of Criminal Law, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz (affiliation), Judge of the Supreme Court, Lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution (Krakow)

email: i.zgolinski@akp.bydgoszcz.pl

ORCID: 0000-0002-5097-6170

Tomasz Oczkowski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (afiliacja), radca prawny, biegły sądowy / D. in Law, University Professor, Nicolaus Copernicus University in Toruń (affiliation), Attorney-at-Law, Expert Witness

email: oczkotom@umk.pl

ORCID: 0000-0002-1479-3801

Tomasz Bojar-Fijałkowski – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (afiliacja) /  D. in Law, University Professor, Head of the Department of Economic and Financial Law at the Institute of Law and Economics, Kazimierz Wielki University (affiliation)

email: bojar-fijałkowski@wp.pl

ORCID: 0000-0001-6979-8207

 

Jacek Izydorczyk – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (afiliacja); b. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Japonii (2017–2019) / D. in Law, University Professor, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Faculty of Law and Administration, University of Łódź (affiliation); former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Japan (2017–2019)  

email: jizydorczyk@wpia.uni.lodz.pl

ORCID: 0000-0001-7275-8150

 

Magdalena Łągiewska – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański (afiliacja) / D. in Law, Assistant Professor at the Chair of Public International Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk (affiliation)

email: magdalena.lagiewska@ug.edu.pl

ORCID:  0000-0001-9482-2651

 

Celina Siermińska-Warczak – radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (afiliacja) / Attorney-at-Law, Graduate of the Nicolaus Copernicus University in Toruń; Faculty of Law and Economics, Kazimierz Wielki University (affiliation)

email: celina.warczak@ukw.edu.pl

ORCID:  0000-0002-1823-6658

 

Marta Kolendowska-Matejczuk – dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (afiliacja), prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie / D. in Law, University Professor, European University of Law and Administration (affiliation), Prosecutor of the District Prosecutor’s Office in Krosno

email: mkolendowska-matejczuk@ewspa.edu.pl

ORCID:  0000-0002-2440-155X

 

Piotr Sobański – dr nauk prawnych, Uniwersytet Zielonogórski (afiliacja), LLM, adwokat /  D. in Law, University of Zielona Góra (affiliation), LLM, advocate

e-mail:   piotr.sobanski@adwokatura.pl

ORCID: 0000-0001-8303 1125

Anna Folgier – dr nauk prawnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (afiliacja), radca prawny / D. in Law, Kazimierz Wielki University (affiliation), Attorney-at-Law

email: afolgier@ukw.edu.pl

ORCID:  0000-0002-6365-8737

Polityka Open Access i wolne licencje

EPPiSM działa na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne (online) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY DEED) (zob. pełne brzmienie licencji).
Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna zarówno dla danego użytkownika, jak i jego instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą korzystać z pełnych wersji tekstów, tzn. czytać je, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, a także używać ich w każdym dozwolonym prawem celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora / autorów. Praktyka ta pozostaje w zgodzie z definicją wolnego dostępu (BOAI).

 

pl_PLPolish