Czasopismo jest wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w formule kwartalnika począwszy od maja 2004 r., pierwotnie jako „Europejski Przegląd Prawa”, następnie — od marca 2009 r. — jako „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”.

EPPiSM jest afiliowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

W dniu 1 grudnia 2021 r. Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych został umieszczony w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259) i uzyskało 40 punktów.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest wydawany przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (https://eppism.ewspa.edu.pl).

EPPiSM jest indeksowany w systemach informacji prawnej: Legalis i LEX.

Działa na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie internetowej czasopisma są dostępne (online) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY DEED) (zob. pełne brzmienie licencji).

Czasopismo można znaleźć w systemie OJS https://ojs.academicon.pl/eppism (w tym  systemie DOI).

EPPiSM publikuje oryginalne artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Najwyższe standardy publikowanych tekstów naukowych zapewniają rzetelne procedury recenzowania (double-blind review) oraz przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Identyfikatory: e-ISSN: 2957-0980; p-ISSN: ISSN 2018-0903 (wersja drukowana),

Podstawową wersją Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest wersja elektroniczna.

Począwszy od numeru 2/2024 artykuły będą podlegały selektywnej weryfikacji w ramach systemów antyplagiatowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie publikacji artykułów.

pl_PLPolish