Skład Rady Programowej „Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych”:

dr hab. nauk prawnych Tomasz Szanciło – profesor i Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, przewozowego, gospodarczego, handlowego i antymonopolowego. Autor komentarza do ustawy – Prawo przewozowe, redaktor i współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Nauczyciel akademicki oraz wykładowca m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W sądownictwie od ponad 20 lat, przeszedł wszystkie jego szczeble.

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – profesor i Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 1 września 2021 roku pełni w niej funkcję Prorektora ds. nauki, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.
W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1973 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie politologii. Habilitował się w 1984 roku w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk[1]. Postanowieniem z 23 grudnia 2010 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.
W latach 1969–1973 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1975 roku został pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych PAN.
W 1988 roku jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Prowadził wykłady na tej uczelni, a także na uniwersytetach m.in. w Bohem i Moguncji. Został docentem w INP PAN.
Od drugiej połowy lat 80. zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami człowieka. Był m.in. współpracownikiem Tadeusza Mazowieckiego, gdy ten w latach 1992–1995 pełnił funkcję specjalnego wysłannika ONZ w Bośni i Hercegowinie. Od 1996 do 1998 roku Roman Wieruszewski stał na czele misji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998–2000 i 2003–2006 zasiadał w Komitecie Praw Człowieka ONZ, w tym jako jego wiceprzewodniczący w okresie 2003–2004 roku. Został też m.in. kierownikiem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, ekspertem ds. praw człowieka OBWE, członkiem redakcji „Studiów Prawniczych”, Komitetu Bioetyki PAN, rady programowej Fundacji „Panoptykon”, rady programowej Programu Spraw Precedensowych. W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.
Jest autorem, współautorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych prawom człowieka i zajmującym się nimi instytucjom międzynarodowym. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
Główne zainteresowania badawcze to system międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawo konstytucyjne.

dr hab. Barbara Bajor – profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy pt. Spółka jednoosobowa jako forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa (promotor – Andrzej Bierć). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Bankowość elektroniczna. Studium prawne.
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz profesor INP PAN w Zakładzie Prawa Prywatnego.
W latach 1998–2003 była wykładowczynią w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, w latach 1998–2003 w Studium Europejskiego Prawa Bankowego INP PAN, od 1999 jest wykładowczynią w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W latach 2003–2007 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Od 2007 do 2014 roku pełniła funkcję Dziekana wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.
Jest autorką wielu publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa prywatnego, prawa bankowego oraz prawnych zagadnień rynku usług płatniczych.

Słoweński politolog; uzyskał stopień doktora nauk politycznych w University of Pennsylvania w Filadelfii w 1971 roku. Od 1972 r. związany z Uniwersytetem w Lublanie, gdzie obecnie jest profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat stały wykładowca wiedeńskiej Diplomatische Akademie; wykładał też w licznych ośrodkach uniwersyteckich Ameryki Północnej, Europy i Azji. Od lat 90. działał w służbie dyplomatycznej, sprawując m.in. funkcję ambasadora Słowenii przy ONZ. Od 2006 r. członek komitetu wykonawczego International Political Science Association. Wśród jego naukowych specjalności należy wymienić analizy systemów politycznych, kwestie europejskiego bezpieczeństwa oraz stosunków między państwami Starego Kontynentu a USA i Kanadą, jak również zagadnienia światowego terroryzmu, obronności oraz rozbrojenia nuklearnego.

dr Anna Gwiazda jest wykładowcą polityki porównawczej na Wydziale Ekonomii Politycznej. Przed dołączeniem do King’s College London we wrześniu 2010 r. pracowała w Trinity College Dublin i University College Dublin. Była również stypendystką wizytującą w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, Sussex European Institute, Australian National University oraz University of Canterbury w Nowej Zelandii. Posiada tytuł doktora w Trinity College Dublin w Irlandii, tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie na Węgrzech oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na Politechnice w Radomiu w Polsce. jakość demokracji, demokratyzacja, polityka europejska i polska. W przeszłości prowadziła również badania nad europeizacją polityk publicznych. Jest autorką licznych publikacji.

dr hab. prof. ucz. Artur Kotowski – współpracuje z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego.

Dr hab. Michał Kowalski – absolwent i współpracownik Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. W 2010 r. w Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Jest autorem albo współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 4 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 3 publikacji anglojęzycznych, kilkunastu opracowań w czasopismach prawniczych, komentarzu i księgach zbiorowych. Wygłosił 9 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w realizacji grantu badawczego oraz był promotorem pomocniczym w przewodach doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2015 r. jest kierownikiem Instytutu Prawa Porównawczego Systemów Prawnych Państw UE w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor Michał Kowalski prowadził cykle wykładów oraz wykłady otwarte dla studentów prawa w Londynie, Brukseli, Birmingham, Glasgow, Hadze, Rzymie i Dortmundzie.

Od 2010 r. był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i Londynie oraz prac licencjackich na Wydziale Administracji Europejskiej w Brukseli z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz praw człowieka. W ramach popularyzacji orzecznictwa sądów administracyjnych opublikował 200 tekstów w Dzienniku Gazecie Prawnej i Dzienniku Rzeczpospolitej. Od 2018 r. pełni funkcję sekretarza Kapituły i jednego z recenzentów w ramach powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz doktoratów. Jest współtwórcą i organizatorem programu popularyzującego sądownictwo administracyjne wśród polskich i zagranicznych studentów prawa (w ramach programu ERASMUS) oraz uczniów szkól licealnych (program Lekcja w Sądzie), Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także programu pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej. Rokrocznie angażuje się charytatywnie z zbiórki darów dla Polaków na wschodzie. Posiada 17 letni staż pracy w obszarze praktyki prawniczej.

Jest autorem blisko 200 projektów uzasadnień orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od dnia 21 lipca 2010 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem Wa-7125, jednak z uwagi na zatrudnienie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ma zawieszone uprawnienie do wykonywania zawodu.

prof. dr hab. Roman Kuźniar – prof. zw. UW, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Absolwent WDiNP w 1977 roku, związany od tego czasu z Wydziałem (w Instytucie Stosunków Międzynarodowych). W latach 1990-2015 aktywny także poza UW: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. dwukrotnie był dyrektorem departamentu analityczno-planistycznego, ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej; także dyrektor PISM (2005-2007), doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010-2015). Ponadto m.in.: ambasador tytularny; odznaczony francuską Legią Honorową. Pasje: góry i narty. Inicjator i red. nacz. Rocznika Strategicznego (RS) wydawanego od 1996 roku. Inicjator istniejącego od 2015 roku Konsorcjum Akademickich Katedr i Zakładów Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Rad Programowych Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Fundacji My, obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego. Jego zainteresowania badawcze to historia najnowsza stosunków międzynarodowych, problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowa ochrona praw człowieka, polityka zagraniczna RP. Z tego obszaru publikacje oraz zajęcia dydaktyczne.

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, były Kierownik Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ. Profesor emeritus.
Uczestnik, koordynator, kierownik wielu badań empirycznych, w tym m.in. dotyczących świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, funkcjonowania instytucji prawnych (zwłaszcza stosujących prawo) i politycznych, polityki prawa, kultury prawnej i politycznej, elit politycznych, procesów demokratyzacji i tranzycji ustrojowej, procesów podejmowania decyzji prawnych. Do najistotniejszych prac badawczych, w których brał udział w ostatnim czasie, zaliczyć należy: badania nad „Społecznymi opiniami o funkcjonowaniu NSA" (1996), badania nad „Przemianami aksjologicznymi w prawie pozytywnym i praktyce wymiaru sprawiedliwości (1998), badania dotyczące opinii społeczeństwa polskiego na temat funkcjonowania sądów (2003), badania polsko – szwedzkie nad „Wpływem doktryn prawnych na praktykę stosowania prawa" oraz badania „Stressing Legal Decision" (2004) oraz badania prowadzone przez stowarzyszenie Global Development Network p.t. „Bridging Research and Policy" (od 2004).
Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych /IPSA/ (Wiceprezydent, 1997 - 2000), Komitetu Badawczego Socjologii Prawa Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego /ISA/, Komitetu Nauk Politycznych PAN (obecnie wiceprzewodniczący, wcześniej członek zarządu, oraz w latach 1998-2004, Przewodniczący), członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (prezes, 1991 – 1994, wiceprezes, 1997 - obecnie), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Governing Body, Global Development Network, współzałożycielem i członkiem Zarządu Central European Political Science Association /CEPSA/, a także Koordynatorem Regionalnym Central-Eastern European Universities Network /CEEUN /. Jest również członkiem redakcji „Polish Political Science Yearbook" (Redaktor Naczelny, 1999-2004) oraz członkiem komitetów redakcyjnych „International Political Science Review" i „Central European Political Science Review", „Transition Studies Review" i innych.

prof. dr hab. Jacek Sobczak - w 1975 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Wielkopolskie sądy ziemiańskie. W 1985, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W stanie wojennym, jako podporucznik ludowego Wojska Polskiego i Sędzia Sądu Powiatowego dla miasta Poznania w Poznaniu, został powołany do odbycia służby wojskowej w Sądzie Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Orzekał w składach sędziowskich, które wydawały wyroki skazujące wobec działaczy podziemia i innych osób związanych z opozycją polityczną. Nigdy nie był przewodniczącym takiego składu, ani sprawozdawcą we wskazanych sprawach. Od 1995 profesor nauk prawnych. Od 1 marca 1999 do 30 września 2016[4] sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, pracownik naukowy, do 2010 kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Katedry Prawa Karnego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Katedry Prawa Ustrojowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie był także prorektorem. Od 1 października 2009 do 30 czerwca 2019 pracował na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierował Katedrą Prawa Ochrony Własności Intelektualnej. Od 1 października 2019 pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie prasowym oraz prawie autorskim, a także prawie karnym, w historii państwa i prawa oraz doktryn politycznych i prawnych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Promotor 62 prac doktorskich w zakresie prawa i nauk politycznych, recenzent w 78 przewodach doktorskich i 43 habilitacyjnych. Członek Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 1989–2000 członek zarządu), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Członek założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

 

pl_PLPolish